ข่าวสังคม ข่าวโซเชียล » รัฐบาลช่วย ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย.64

รัฐบาลช่วย ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย.64

5 พฤษภาคม 2021
17   0

รัฐบาลช่วยลดค่าน้ำประปา 10% และลดค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก โดยใช้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า เม.ย.เป็นฐาน
• บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย ได้สิทธิใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
• บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วย
-ถ้าหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หรือเท่ากับใบแจ้งหนี้เดือน เม.ย. ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
-ถ้าหน่วยการใช้ไฟฟ้า มากกว่าใบแจ้งหนี้เดือน เม.ย. ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
.
มติที่ประชุม ครม. วันที่ 5 พ.ค.64