หวย » วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

19 เมษายน 2021
21   0

วันนี้วันพระ
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์
-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน
ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 คือ
1.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์ โครงการร่วมแรงร่วมใจสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทย ศึกษาปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ทั้ง 4 มิติ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
2. ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระวินัย โดยจัดทำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 9,863 วัด วัดประชารัฐสร้างสุข 4,000 แห่ง
ติดตามเรื่องราวได้ที่…ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม http://ssss.network/m5tg6
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th